Ouders in de school

Ouderbetrokkenheid 
Onze ouders zijn betrokken bij het wel en wee van hun kind. Ouders en school hebben elkaar nodig om samen te werken aan schoolsucces voor het kind. Ouderbetrokkenheid levert een belangrijke bijdrage aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan. Betrokken ouders dragen bij aan een levendig schoolklimaat, houden de school een kritische spiegel voor en brengen daardoor kwaliteitsverbeteringen op gang. Communicatie is hierbij erg belangrijk. De school heeft een beleidsplan ouderbetrokkenheid.  

Ouderparticipatie 
Ouders kunnen ook meehelpen (participeren) in de school door praktische hulp te bieden. Er zijn veel ouders actief betrokken bij de school. Ouders praten mee over schoolzaken door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad. De activiteitencommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die het team ondersteunt bij allerlei activiteiten zoals: kerst, Pasen, sinterklaas, verjaardag van de leerkracht, excursie etc. Ook heeft elke klas een klassenouder die aanspreekpunt is voor allerlei klasspecifieke regelzaken.

Ouderportaal
Wij volgen alle kinderen met behulp van het leerlingvolgsysteem Parnassys. Alle ouders ontvangen via e-mail een inlogcode  Hiermee log je in om de gegevens van je kind in te zien. Ouders hebben toegang tot medische gegevens, administratieve zaken, zoals ziekmeldingen en de resultaten van het kind.

Communicatie
Ons vak is onderwijs, maar communicatie vinden wij heel belangrijk. We proberen ouders zo goed en zo adequaat mogelijk te informeren. Daarnaast hopen we dat ouders die vragen hebben niet schromen om ons aan te spreken. Ons communicatiemiddel is de Basischool-App Via deze App delen we algemene informatie, groepsinformatie, of is er individueel contact met de leerkracht voor het maken van een afspraak of het doorgeven van informatie. Voor de ouders is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Een keer per maand vertellen wij in een nieuwsbrief wat er leeft en speelt in ons MKC.

Delen: