Rekenen, Taal en Lezen

Rekenen, lezen, taal
We leiden onze leerlingen op tot evenwichtige persoonlijkheden en voor passend en succesvol vervolgonderwijs. Daarom neemt ook op onze school het aanleren van de basisvaardigheden rekenen, lezen en taal een belangrijke plaats in. 
 
Rekenen en Wiskunde
Rekenen en wiskunde vinden we een belangrijk vak. Dagelijks wordt er in alle groepen aandacht besteed aan rekenen en wiskunde. Door ons rekenonderwijs goed aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van onze kinderen bevorderen we het leerplezier bij rekenen.

Taal
We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. In groep 3 t/m 8 gebruiken we de methode Taal Verhaal.

Lezen
Het is belangrijk dat kinderen snel goed kunnen lezen omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken
We maken gebruik van goede en actuele methodes voor het technisch en  begrijpend lezen. In groep 3 gebruiken we Lijn 3. We gebruiken Nieuws Begrip in groep 5 t/m 8 voor het begrijpend lezen. Regelmatig worden de leerlingen getoetst op hun leesniveau. De leerlingen van groep 3 t/m 8 lezen boeken op hun eigen niveau.

Onderbouw 
In groep 1/2 bieden we een verrijkt reken- en taalaanbod aan. Zodra het kind de rekenkundige begrippen als meer/minder/evenveel etc. beheerst, kan er met (montessori)materiaal eenvoudige sommen worden gemaakt. Naast de individuele reken- en taallesjes worden er in de onderbouw themalessen met rekenen en taal (woordenschat) gegeven, zodat alle reken- en taalbegrippen goed aan bod komen. De meeste kleuters kennen al veel letters als ze naar groep 3 gaan. Sommigen kunnen al lezen.

 

Delen: